Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego PADREPODLOGI.PL ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego (Kupujących). Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych jest RAFAŁ NIEMCÓW prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PA-DRE PODŁOGI RAFAŁ NIEMCÓW z siedzibą przy ul. Poznańskiej 31/31 , 53-631 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9730793414, REGON 386624997, adres poczty elektronicznej: biuro@padrepodlogi.pl – zwany dalej „Administratorem”, będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”
 4. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
  a. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania;
  b. przetwarzane zgodnie z prawem;
  c. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  d. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  e. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Kupujących jest dobrowolne, z zastrzeżeniem sytuacji:
  a. zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim przypadku konieczne i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest w Regulaminie Sklepu Internetowego;
  b. obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.
 6. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

CEL I ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Celem zbierania danych jest nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sprzedawcą (Administratorem) i Kupującym, polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
 2. Cele szczegółowe:
cel podstawa prawna zakres przetwarzanych danych
wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO imię i nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer NIP
marketing bezpośredni artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO adres poczty elektronicznej
wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO adres poczty elektronicznej
prowadzenie ksiąg  podatkowych lub rachunkowych artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby oraz dostawy (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO imię i nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer NIP
 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kupujących: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby oraz adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj) oraz numer NIP.
 1. Odbiorcy danych osobowych:
  a. w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora (w tym producentom Towarów);
  b. przewoźnicy / spedytorzy / firmy świadczące usługi kurierskie – w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu;
  c. dostawcy towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy realizującemu bezpośrednią dostawę z własnego magazynu na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu Kupującemu;
  d. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
  e. agencje marketingowe i inne podmioty wspierające Administratora w działaniach marketingowych;
  f. dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie prawne lub doradcze (w szczególności kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupujących wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  g. biuro rachunkowe w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub ksiąg rachunkowych.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Administrator może korzystać w Sklepie internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na podstawie takiego profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie kodu rabatowego. Ostatecznie to jednak osoba, której dane dotyczą podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać np. z otrzymanego rabatu i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

PRAWA KUPUJĄCEGO

 1. Kupujący ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w tym ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Kupujący ma prawo do sprostowania danych osobowych.
 4. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia (RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.
 6. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki Towarów) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Kupujących/Klientów organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 4. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora padrepodlogi.pl.

Wrocław 01.08.2020 r.