Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę PA-DRE PODŁOGI RAFAŁ NIEMCÓW z siedzibą przy ul. Poznańskiej 31/31, 53-631 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  NIP: 9730793414, REGON 386624997 zwanej dalej Sprzedawcą, za pośrednictwem sklepu internetowego www.padrepodlogi.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej biuro@padrepodlogi.pl , telefon kontaktowy +48 667 855 474.

     § 1 DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

 1. Dzień roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca zamówienie i zawierająca umowę za pośrednictwem strony sklepu internetowego;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego);
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, zawierające szczegóły ilościowo-wartościowe produktów, będące podstawą do określenia przez Sprzedawcę zasad płatności, kosztów transportu i terminu realizacji;
 5. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym towar  będący przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą;
 6. Dostawa – usługa polegająca na dostarczeniu zamówionych i opłaconych produktów do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy;
 7. Dostawca – podmiot współpracujący ze Sprzedającym w zakresie przewozu produktów do Kupującego;
 8. Faktura – dokument potwierdzający zawarcie umowy oraz dokonanie sprzedaży, przesyłany w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany w zamówieniu lub podczas rejestracji konta, klient akceptując regulamin, wyraża zgodę na przyjęcie e-faktury w formie elektronicznej;
 9. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji.

     § 2 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Celem prowadzenia sklepu padrepodlogi.pl jest umożliwienie Użytkownikowi-Kupującemu zapoznanie się z towarami oraz usługami oferowanymi przez Sprzedawcę (w tym z ich cenami i dostępnością) oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży produktów i usług.
 2. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Użytkownicy Sklepu internetowego zobowiązani są w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników,
  e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

     § 3 REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać rejestracji.
 2. Użytkownik zakładając Konto użytkownika zawiera umowę o świadczenie usług elektronicznych, które są nieodpłatne.
 3. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu pod zakładką MOJE KONTO.
 5. Podczas rejestracji Użytkownik ustala indywidualne login oraz hasło.
 6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 7. Warunkiem rejestracji jest akceptacja warunków Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 8. Przetwarzanie danych  osobowych  reguluje Polityka  prywatności,  która  jest  pod  adresem: https://padrepodlogi.pl/polityka-prywatnosci/
 9. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracji, oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 10. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji konta przez Sprzedawcę.
 11. W dowolnym  momencie  i  bezpłatnie  można  usunąć  Konto  Użytkownika  oraz  rozwiązać  umowę o świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego padrepodlogi.pl, która została zawarta przy rejestracji Konta Użytkownika.

     § 4 ZAMÓWIENIA i PŁATNOŚCI

 1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie produkty w sklepie internetowym padrepodlogi.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Ceny wszystkich  produktów  na  stronach  sklepu  internetowego  padrepodlogi.pl  są  wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu jego przesyłki.
 4. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową w domenie padrepodlogi.pl jak również mailowo na adres biuro@padrepodlogi.pl . Złożenie zamówienia mailowo stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 6. Dane osobowe, które należy podać przy składaniu zamówienia:
  a) imię i nazwisko, nazwa firmy;
  b) dane do faktury czyli adres  – ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość;
  c) numer NIP w przypadku zamówienia składanego przez firmę;
  d) numer telefonu Kupującego;
  e) numer telefonu dla kuriera;
  f) adres dostawy;
  g) adres e-mail.
 7. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu, kompletuje zamówienie przez wybranie produktu,  którym jest zainteresowany, w tym rozmiar, kolor i wariant, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępnie na stronie. Dodanie produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym produktem znajdującym się na stronie internetowej sklepu padrepodlogi.pl.
 8. W trakcie procedury składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia.
 9. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia.
 10. Po zatwierdzeniu podsumowania zamówienia przyciskiem „KUPUJĘ I PŁACĘ” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 11. Po zawarciu umowy sprzedaży (§4 pkt 10) Sprzedający przesyła na adres e-mail Kupującego fakturę proformę, której opłacenie jest niezbędne w celu skompletowania zamówienia oraz przygotowania wysyłki zamówionych produktów.
 12. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie wskazanym na fakturze proformie, Sprzedawca wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim e-mailowo Kupującego. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Kupującemu na adres e-mail, oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 13. Sprzedawca nie odpowiada za błędne dane, które zostaną wskazane jako dane do faktury VAT podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 14. Każdorazowo płatność dokonywana jest na konto Sprzedawcy przelewem bankowym na rachunek:
  Bank PeKao S.A. nr konta: PL 35 1240 6768 1111 0011 0059 0851.

     § 5 DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy na terenie Polski ponosi Klient jeśli suma zamawianych towarów nie przekracza 2.000,00zł
  Na obszarze UE, poza Polską, koszt dostawy ponosi Kupujący. Wycena dostawy jest ustalana indywidualnie.
 3. Termin dostawy i realizacji zamówienia to 3 dni robocze dla dostawy towarów dostępnych „od ręki" z magazynów dystrybutora (zgodnie z  § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu), od momentu zaksięgowania wpłaty od Kupującego.
 4. Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia podaje Kupującemu informację o liczbie dni roboczych realizacji dostawy i terminie realizacji zamówienia.
 5. W dniu wysłania Produktów do Kupującego, Sprzedawca przekazuje na adres poczty elektronicznej Kupującego lub telefonicznie, informację potwierdzającą nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 7. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie prosimy o prawidłowe zabezpieczenie towaru (do czasu wyjaśniania sprawy), aby uchronić go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem czy zniszczeniem.
 8. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego produktów do Sklepu Internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt dostawy.
 9. Koszty dostawy w przypadku dostaw paletowych nie obejmują wniesienia do „mieszkania" czy „domu", a jedynie dostarczenie wózkiem paletowym możliwie najbliżej wejścia do budynku.

     § 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który zawarł umowę:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( np. podłogi drewniane);
  b) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przekazać Sprzedawcy:
  a) pisemnie na adres: Pa-Dre Podłogi Rafał Niemców, ul. Poznańska 31/31, 53-631 Wrocław
  b) pocztą elektroniczną: biuro@padrepodlogi.pl
  Dla zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem terminu.
 1. Konsument ma obowiązek  zwrócić  rzecz  Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot Produktów powinien nastąpić na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 3. Odstąpienie Konsumenta od umowy a koszt przesyłki ze sklepu do Klienta – Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do  zwrotu  Konsumentowi  poniesionych  przez  niego  dodatkowych kosztów.
 4. Odstąpienie Konsumenta od umowy a koszt zwracanej przesyłki od Klienta do sklepu – W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki zwracanego towaru do sprzedawcy.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
                          
   § 6a NIEZGODNOŚĆ PRODUKTÓW Z UMOWĄ – REKLAMACJA KONSUMENTA

  1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
  2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
  a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
  4. Do sprzedaży produktów/towarów Konsumentowi, zastosowanie mają przepisy o odpowiedzialności za zgodność produktów, które zawarte są w Ustawie o prawach Konsumenta.
  5. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

     § 7 REKLAMACJA

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres, na który udzielona została gwarancja w odniesieniu do poszczególnych produktów, widnieje w ich opisie. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 2. Sklep padrepodlogi.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamacje pisemne należy kierować na adres Pa-Dre Podłogi Rafał Niemców, ul. Poznańska 31/31, 53-631 Wrocław lub pocztą elektroniczną biuro@padrepodlogi.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który wysłana ma zostać odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, dokumentacja fotograficzna, żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym terminie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Produkty będące przedmiotem reklamacji należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 7. Ze względu na specyfikę produktów, reklamowanego towaru prosimy nie odsyłać bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym procesu zwrotu. Prosimy o zabezpieczenie produktów, aby uchronić je przed ewentualnym uszkodzeniem czy zniszczeniem do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

     § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie informacje, materiały wizualne, znaki towarowe producentów są chronione prawami autorskimi. Są one wykorzystywane przez padrepodlogi.pl wyłącznie w celu promocji i sprzedaży właściwych produktów.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Kupującego poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w dowolnej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 4. Kupujący może dobrowolnie dokonać wpisu w zakładce OPINIE – opisując swoje spostrzeżenia odnośnie zakupionego produktu.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 9. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

Załączniki:

 1. Formularz odstąpieniu od umowy sprzedaży
 2. Formularz reklamacji produktów

Wrocław 01.08.2020 r.