Reklamacje, gwarancje i zwroty

REKLAMACJE, ZWROTY I GWARANCJE

Zasady zwrotu towaru

Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na załączonym formularzu „załącznik 1” (wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.)

W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Kupujący. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Zwrotowi nie podlegają towary, w której wybrana została opcja odbioru osobistego w siedzibie firmy. Ponieważ w takim przypadku do faktycznej sprzedaży i zawiązania umowy kupna/sprzedaży dochodzi w siedzibie firmy. Przez internet składane jest tylko zlecenie dostarczenia towaru do klienta. W przypadku gdy na towar była wystawiona faktura VAT, Sprzedający wystawia fakturę korygującą. Jej oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym lub e-mailem. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Dopiero po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej, w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedający dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty na konto wskazane przez Kupującego będącego Konsumentem.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą.
  2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy – formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Gwarancja na produkty

Część produktów oferowanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach padrepodlogi.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inne ważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku niektórych produktów karta gwarancyjna znajduję się wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania. W związku z tym, iż nie chcemy otwierać tak zapakowanych produktów może się zdarzyć, że karta nie będzie podstemplowana, daje to jednak Państwu pewność, że nikt wcześniej nie ingerował w zawartość produktu.

Warunki gwarancji padrepodlogi.pl

Sklep internetowy padrepodlogi.pl jako Sprzedający może pośredniczyć między Kupującym a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia mailowego lub zgłoszenia przesłanego na adres Sprzedającego. W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie w formularzu numeru zamówienia, z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz opisanie jego usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę otrzymania zgłoszenia zgodnego z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez sklep padrepodlogi.pl wynosi 14 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego. Wszystkie produkty są wysyłane bezpośrednio do dystrybutora lub producenta danego produktu. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

W przypadku, gdy Kupujący korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie Gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Towar w takim przypadku jest odsyłany na koszt Kupującego.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje

W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika (kurier) Kupujący stwierdzający powstanie szkody transportowej jest obowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z pózn. zm.) dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika. Protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania reklamacji, co do ilości lub rodzaju uszkodzeń mechanicznych.

W przypadku reklamacji towaru, prosimy o przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na nasz adres
e-mailowy biuro@padrepodlogi.pl lub adres korespondencyjny PA-DRE PODŁOGI Rafał Niemców, ul. Poznańska 31/31, 53-631 Wrocław.

Zawartość zgłoszenia reklamacyjnego powinna obejmować:

– opis reklamacyjny uwzględniający uszkodzenie towaru nie z winy firmy transportowej,

– w przypadku uszkodzeń powstałych z winy przewoźnika, wymagane jest przesłanie protokołu reklamacyjnego, spisanego w obecności kuriera najlepiej z jego podpisem,

– dołączenie fotografii przedstawiających uszkodzenia towaru,

– dołączenie faktury zakupu.

Ze względu na specyfikę produktów, reklamowanego towaru prosimy nie odsyłać bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym procesu zwrotu.

Druk reklamacji – formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku reklamacji

W przypadku, gdy Kupujący będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.